هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری درباره حاکمیت شرکتی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

2-4-1- نظریه نمایندگی

2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی

2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایهگذاران

2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران

2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران

2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی

2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاكمیت شركتی

2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی

2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات

2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن

منابع

 

 

 

حاكمیت شركتی مجموعه مكانیزم های هدایت و كنترل شركت هاست. نظام حاكمیت شركتی توزیع حقوق و مسئولیت های ذینفعان مختلف شركت ها اعم از مدیران، كاركنان، سهامداران و سایر حاکمیتهای حقیقی و حقوقی كه از فعالیت های شركت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر می گذارند، مشخص می كند. این نظام كه قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرآیندهای تصمیم گیری در شركت اعم از هدفگذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی  سیستم های كنترلی را معین می كند، با راه هایی كه تأمین كنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه شان به كار می بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد. نظام حاكمیت شركتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است كه شركت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای كاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت . مكانیسم های حاكمیت شركتی باعث كم شدن مشكلات نمایندگی در شركت ها می شود.كیفیت این مكانیسم ها امری نسبی بوده و از شركتی به شركت دیگر متفاوت است. كیفیت حاكمیت شركتی فرض می شود كه در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته است (Charles,2007 ). سازوكارهای حاكمیت شركتی براطلاعات افشا شده توسط شركت برای سهامداران آن اثرمی گذارند واحتمال عدم افشای كامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات كم اعتبار را كاهش می‌دهند(Kanagaretnam Kiridaran-2007). پژوهشها نشان میدهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیئت مدیره برمدیریت، كیفیت وكفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می‌یابد(Karamanou Irene,2005).