هدف از این پایان نامه بررسی مهارت های زندگی زناشویی و اهمیت آنها می باشد.

 

 

مهارت حل مساله فرآيندي شناختي – رفتاري است كه افراد به وسيله آن راهبردهاي مؤثر مقابله با موقعيت مساله ساز در زندگي را كشف و شناسايي مي كند (كسيدي و لانگ ، 1996 ) .كنار آمدرن و سازگاري موفقيت آميز با محيط اجتماعي مستلزم مجموعه اي از مهارتهاي حل مساله بين فردي و سازگاري موفقيت آميز با محيط اجتماعي مستلزم مجموعه اي از مهارتهاي حل مساله بين فردي است. مهارتهاي حل مساله به صورت مستقيم به مساله سازگاري مربوط مي شود. از طرف ديگر، نقض در مهارتهاي حل مساله منجر به اختلاف هاي گوناگوني از جمله افسردگي، نابساماني، مشكلات مربوط به ازدواج و تربيت فرزند و روابط نامناسب و نا درست بين فردي مي گردد ( كسيدي و لانگ، 1996 ) .

 


در زندگي مشترك بسياري مواقع پيش مي آيد كه مساله اي حاد بروز مي كند اگر زوجين يا حتي يكي از آنها سعي بر آن داشته باشد كه به راه حل هاي غير واقع بينانه متوسل شود، نه تنها مساله موجود حل نمي شود بلكه در مواقعي نيز مشكلاتي هم به آن اضافه مي شود. براي تداوم زندگي مشترك لازم است كه بدانند زماني كه با مساله اي روبرو مي شوند، بهترين و اصولي ترين اقدامي كه مي توان انجام داد كدام است، كه با آموزش اين مهارت مي توان به اين هدف نائل شد؟( نوري، موتابي، 1385 ) .به جرأت مي توان گفت كه نقش تخريبي يا سازنده يك خانواده در جامعه و ايفاي نقش مناسب خانواده در اجتماع در جامعه و ايفاي مناسب خانواده در اجتماع به كيفيت پيوند ازدواج ميان زوج تشكيل دهنده آن يعني زن و شوهر بستگي دارد.

 

 

 

مسلماً زماني زوجين به وظايف خود به طور كامل عمل خواهند كرد كه احساس رضايتمندي از زندگي زناشويي خود داشته باشند. امكان توجه به تامين نيازهاي رواني، عاطفي و جسماني فرزندان و تربيت صحيح، همه به داشتن احساس رضايت مندي از زندگي زناشويي وابسته است. احساس رضايتمندي همچنين توان مقابله در برابر مشكلات و فشارهاي رواني را افزايش مي دهد و سبب ارتقاي سطح بهداشت رواني و جسماني زوجين و نهايتاً افراد جامعه خواهد شد(نوری،موتابی،1385).هر يك از ما به كرات با مشكلاتي مواجه بوده ايم و تصميم گرفته ايم كه چگونه با آنها مقابله كنيم. بسياري از اوقات، فرآيند حل مسائل زندگي روزمره به گونه اي خود به خود صورت مي گيرد كه دقيقاً متوجه چگونگي انجام آن نمي شويم. با اين حال بايد توجه داشت كه بدون توانايي در شناسايي مشكلات دستيابي به راه حل هاي كارآمد، زندگي روزانه ما فلج خواهد بود (نوری،موتابی،1385)..

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
 ابعاد و دسته بندي مهارتهاي زندگي

2-16 مهارت همدلي 
2-17 اهميت همدلي در روابط زوجين
2-18  اجزاء همدلي
2-19 راه هاي رسيدن به همدلي

2-20 مهارت برقراري ارتباط مؤثر
2-20-1 اهميت ارتباط مؤثر در روابط زوجين
2-20-2 عناصر اصلي ارتباط

2-21 مهارت مديريت خشم
2-22 اهميت كنترل خشم در روابط زوجين
2-23 شيوه هاي مديريت خشم
2-24 مهارت رفتار جرات مندانه
2-25 اهمیت رفتار جرات مندانه
2-26 مهارت مدیریت استرس
2-27 انواع مقابله با استرس
2-28 راهبرد های مقابله با استرس 
2-29 مهارت تفکر خلاق
2-30 اهمیت خلاقیت در زندگی زناشویی
2-31 مهارت حل مساله
2-32 عوامل تاثير گذار در حل مساله اجتماعي
2-32-1  عوامل ژنتيكي
2-32-2 ويژگي هاي شخصيتي
2-32-3 عاطفه
2-32-4 خوش بيني – بدبيني
2-32-5 اميد
2-32-6 كمال گرايي
2-33 عوامل مؤثر موقعيتي و بافتي در حل مساله اجتماعي
2-34 انواع مسائل
2-35 ويژگي هاي افراد فاقد توان حل مساله و تصميم گيري و اهميت مهارت حل مساله در روابط زوجين


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی