هدف از این پایان نامه سطوح پردازش در ارتباطات والد و کودک می باشد.

 

 

سطوح پردازش در ارتباط هاي والد و كودك 
والدين و كودكان اطلاعات دلبستگي را در چندين سطح پردازش مي كنند . در سطح فردي  ، هم والد و هم كودك مدل هاي كاري دروني  (IWMs ) را كه شامل انتظاراتي است كه از خود و از فرد ديگر دارند ، شكل مي دهند . اين مدل ها در كودكان برداشت هايي كه شامل در دسترس بودن و پاسخگو بودن والدين است را هدايت كرده و راهبردهايي را براي حفظ اين رابطه سازمان دهي مي كنند . مدل هاي والدين ، ارزيابي رفتار كودك و نيز واكنش به اين رفتارها را هدايت مي كنند . در سطح ميان فردي  ، والدين و كودكان درگير يك سري تعامل ها و ارتباط ها شده و هر دو طرف پيام هايي را فرستاده و دريافت مي كنند . مشكلاتي كه در رابطه پديد مي آيند در دو بخش ممكن است اتفاق بيفتد ، هم از نظر اينكه طرفين پيام ها را با چه ميزان از تناسب و شفافيت مي فرستند و هم از اين نظر كه با چه حساسيت و دقتي اين پيام ها را دريافت مي كنند . سرانجام ، در سطح فراشناختي  كفايت والدين در مديريت خود و طرف مقابل مي تواند باعث تسهيل رابطه و هم چنين ميزان باز بودن مدل هاي كاري دروني نسبت به بازبيني و به روز شدن باشد . كودك به صورت فزاينده اي تا سنين نوجواني قابليت مديريت خود و طرف مقابل را در رابطه والد – كودك بدست مي آورد   ( كوباك ، كول  ، 1994  ) 

 

 

 

سطح فردي : مدل كار دروني از خود و ديگري 
سيستم دلبستگي كودك كه مربوط به ديدگاه بالبي ( 1982 ، 1969 ) است و تحول اين سيستم دريافت ارتباط والد – كودك ، در قلب نظريه دلبستگي قرار دارد . بر اساس اين نظريه ، كودكان سيستم هاي كنترل رفتاري با انگيزشي اي را ايجاد مي كنند كه باعث تشكيل و حفظ پيوند دلبستگي  والد – كودك   مي گردد     . با توجه به لذتي كه كودك از تماس با والد مي برد . و بالعكس ، ترس ، خشم ، و غم شديدي كه از احساس مورد تهديد واقع شدن اين رابطه يا احتمال قطع اين پيوند درك      مي كند ، مي توان به معني دار بودن اين پويند از نظر هيجاني پي برد ( بالبي ،‌1973 ) ، بالبي هم چنين اين موضوع را مطرح كه رد پاي تفاوت هاي فردي در شخصيت را مي توان در مدل هاي كاري دروني اي كه كودك از در دسترس بودن مراقبين دارد ، يافت . كودكاني كه مدل هاي كاري دروني آنها به طور قاطعانه در دسترس بودن و پاسخگو بودن مراقب را پيش بيني مي كنند احساس ايمني مي نمايند . در حاليكه آنهايي كه اين اطمينان را ندارند احساس اضطراب و گاهي خشم خواهند داشت . 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
انواع الگوهاي ارتباطي 
الگوهاي ارتباطي عاطفي والد در هنگام آشفتگي كودك 
طبقه بندي مادران با توجه به مدل كاري دروني متخصام – درمانده 
سطوح پردازش در ارتباط هاي والد – كودك 
سطح فردي : مدل كار دروني از خود درگيري 
سطح ميان فردي : دريافت و ارسال پيام ها 
سطح فراشناختي : روز آمد كردن و باز بيني 
نقش ارتباط باز در ايجاد دلبستگي ايمن 
چرخه ايمن و چرخه اضطرابي در ارتباطات والد و كودك 
آسيب شناسي رواني و ساختارهاي تحولي 
نقش تجربه اوليه و سازگاري 
اختلال در رابطه اوليه و آسيب شناسي رواني 
رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص 
اختلال هاي اضطرابي 
رفتارهاي ضد اجتماعي 
افسردگي 
مداخله

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی