دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت

بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////
*هدیه:
ضمیمه شدن پرسشنامه های مرتبط
1:سبک رهبری
2.شاخصهای عملکردی
//////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
چکیده
پژوهشگر با انجام این پژوهش به دنبال آن است که یکی از مهمترین اجزاء مدیریتی یعنی رابطه سبک رهبری مدیران و روسای بیمارستانها را با شاخصهای عملکردی مورد بررسی قرار داده و اثر بخش ترین سبک رهبری را که موجب بهبود شاخصهای عملکردی میگردد ارائه دهد و ایفا گر نقشی کوچک در این زمینه باشد، به این امید که پژوهشگران بعدی با مطالعه بیشتر در این زمینه و جنبه های دیگر مدیریتی این سازمانها به نیل این هدف کمک نماید تا در نهایت بتوان شاهد اصلاحات اساسی در بخش بهداشت و درمان کشور بویژه اداره امور بیمارستانها بود. 
 
تاکنون پژوهشهای بسیاری در ارتباط با سبک رهبری مدیران از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط بین سبک رهبری با مقولات مختلف سنجیده شده است. از جمله آزادیان (1382)، فرنیا شلمانی (1381)، کواری (1380)، قنبری (1384)، ولی با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط پژوهشگر، پژوهشی در رابطه با سبک رهبری با شاخص های عملکردی در بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح انجام نشده است لذا پژوهشگر بر آن است رابطه بین سبک رهبری کیلرت با شاخصهای عملکردی بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح شهر تهران را آزمون نماید زیرا که بهبود شاخص  های عملکردی موجب صرفه جویی بسیاری در هزینه های بیمارستانی و افزایش کیفیت خدمات می گردد.
 
در صورت وجود رابطه مثبت بین سبک رهبری مدیران و شاخصهای عملکردی بیمارستان مدیران بیمارستانهای سازمان منتخب نیروهای مسلح می توانند با انتخاب سبک رهبری مناسب شاخص های عملکردی بیمارستان را بهبود داده و بطور صحیح از منابع بیمارستانی استفاده نموده و در هزینه ها صرفه جویی نمایند. 
 
 
کلمات کلیدی:

سبک رهبری

رهبری مدیران

شاخص های عملکردی

بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح

 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
هدف: 1
مواد و روش ها: 1
نتیجه گیری: 2
پیشگفتار: 3
 
فصل اول:معرفی پژوهش 5
مقدمه: 6
ب- اهمیت پژوهش 8
پ- وجوه تمایز پژوهش 9
ت- اهداف پژوهش 10
1- اهداف کلی 10
2- اهداف اختصاصی (ویژه) 10
3- هدف کاربردی 10
ث- سوالات پژوهش 11
ج- فرضیات پژوهش 11
چ- نوع پژوهش 12
ح- دامنه پژوهش 12
1- از نظر زمینه علمی 12
2- از نظر جغرافیایی (مکانی) 12
3- از نظر زمانی 12
خ- محدودیت پژوهش 12
د- امکانات پژوهش 13
ذ- مفاهیم و واژهها 13
1- مدیریت 13
تعریف نظری: 13
تعریف عملی: 13
2-رهبری 14
تعریف نظری: 14
تعریف عملی: 14

3- سبکهای رهبری 14

تعریف نظری: 14
تعریف عملی: 14
4- شاخص 15
تعریف نظری: 15
تعریف عملی: 15
5- شاخصهای بیمارستانی 16
تعریف نظری: 16
تعریف عملی: 16

نسبت یا ضریب اشغال تخت (Inpatient Bed Occupuncy Ratio) 16

فاصله چرخش یا عملکرد تخت (Bed Turnover Interval) 16
نسبت عملکرد تخت (میزان فعالیت یا چرخش اشغال تخت (Bed Turnover Rate) 16
میانگین طول اقامت بیمار (Mean Duration of Stay) 17
نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت (ثابت و فعال) 17
میزان ترخیص بیمار نسبت به تخت (ثابت یا فعال) 17
تعداد کل تخت روز اشغالی (Bed Occupancy Day) 17
نسبت تخت فعال به تخت ثابت 17

میزان مرگ و میر خام(Gross Death Rate) 17

شاخص درصد فوت به بستری شدن 17
ملاحظات اخلاقی 17
مقدمه: 20
1- مروری بر پژوهشهای مربوط به موضوع در داخل کشور 20
2- مروری بر پژوهشهای مربوط با موضوع در خارج از کشور 20
3- مهارتهای رهبری 22
4- نگرشهای مختلف در مطالعات رهبری: 23
4-1- نگرش سنتی (traditional Approach) 23
4-2- نگرش رفتاری (Behavioral App) 25
4-3- نگرش موقعیتی یا اقتضایی (Situational or contingeney App) 26
4-3-1- تئوری وضعیتی: 26

4-3-2- مدل مشارکت در تقسیم یا تئوری اقتضایی وروم ویتون: 26

4-3-3- تئوری مسیر- هدف: 27
4-3-4-تئوری اقتضایی فیدلر: 27
5- تئوریهای اقتضایی در رهبری 27
6- دیدگاههای معاصر در مورد رهبری 28
6-1- رهبری فرمند: 28
6-2- رهبری تبدیلی: 29
6-3- رهبری تبادلی: 29
6-4- رهبری نمادی: 30
7- تاریخچه بهداشت و درمان: 30
10- سبکهای رهبری 32

11- انواع سبکهای رهبری: 32

14- بیمارستان و شاخصهای بیمارستانی 45
15- مدیریت بیمارستان 46
16- آمار بیمارستانی: 47
1- نسبت با ضریب اشغال تخت (Inpatient Bed occupuncy Ratio) 53
2- فاصله چرخش یا عملكرد تحت (Bed Turnover Interval) 53
3- نسبت عملكرد تخت (میزان فعالیت یا چرخش اشغال تخت (Bed Turnover Rate) 54
4- میانگین طول اقامت بیمار (Mean Duration of stay) 55
5- نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت (ثابت و فعال) 55
6- میزان ترخیص بیمار نسبت به تخت (ثابت یا فعال) 56
7- تعداد كل تخت روز اشغالی(Bed occupancy Day) 56
10- شاخص درصد فوت به بستری 58
ب- مروری بر مطالعات مرتبط 59
1- مطالعات انجام شده در داخل کشور 59
2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور 71
مقدمه: 82
الف- نوع پژوهش 82
ب- محیط پژوهش 82
پ- جامعه پژوهش 83
ت- نمونه پژوهش 83
ج- اعتبار علمی 86
ح- روش گردآوری دادهها 86
خ- روش تحلیل دادهها 86
د- روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش 87
1- آمار توصیفی 87
2- آمار تحلیلی 88
 
فصل چهارم یافته های پژوهش بحث و نتیجه گیری 76
مقدمه: 77
جدول (1-4 ) آمار فعالیت بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح در سال 1385 به تفکیک بیمارستان 80
جدول (2 – 4 ) فراوانی سبک های رهبری رؤسا و مدیران از دیدگاه کل کارکنان در بیمارستان های مورد مطالعه 81
جدول (3-4 ) فراوانی سبک های رهبری رؤسا و مدیران از دیدگاه کارکنان به تفکیک بیمارستان های مورد مطالعه 82
جدول (4-4 ) رابطه بین سبک رهبری مدیران و جنسیت کارکنان در بیمارستان های مورد مطالعه 83
جدول (9-4) رابطه بین سبک رهبری رؤسا و میزان تحصیلات کارکنان در بیمارستان های مورد مطالعه 88
ب – بحث و نتیجه گیری 94
 
فصل پنجم:خلاصه پژوهش 102
مقدمه: 103
الف – خلاصه پژوهش: 103
رابطه بین سبک های رهبری رؤسای بیمارستان ها با شاخص های عملکردی: 106
رابطه بین سبک رهبری مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکردی: 107
رابطه شاخص های عملکردی بیمارستان ها و امتیاز سبک رهبری مدیران از دیدگاه کارکنان: 109
نتایج مربوط به بررسی ارتباط بین سبک رهبری رؤسا  و شاخص های عملکردی بیمارستان: 110
نتایج مربوط به بررسی ارتباط بین سبک های رهبری رؤسا از دیدگاه کارکنان و شاخص های عملکردی بیمارستان: 111
ب – پیشنهادات پژوهشگر 112
 
پرسشنامه 1 (فرم اطلاعاتی)  114
منابع 119