خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خودپنداره و مدل های ساختاری آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در اصل «خود»، احساس درونی شخص از «من چه کسی هستم؟» است (51). خودآگاهی شرط اساسی وجود انسان است که درخلال ماه های اول زندگی شکل می گیرد. کودک تدریجا شروع به تشخیص حضور افراد مهم و موثر می کند که باعث به وجود آمدن مرحله ای برای شروع آگاهی از خود به عنوان یک فرد مستقل است. کودک در اولین سال زندگی اش خیلی چیزها درباره خودش یاد می گیرد. او یاد می گیرد که بین «من» و «غیر من» تمیز قائل شود و توجه اش را به اعمال دیگران ارتباط دهد. او در این موقع به قسمت اعظم بدنش آگاهی دارد و می داند که آن ها چگونه با هم ارتباط پیدا می کنند و مرزهای بین خودش و جهان خارج را یافته است. از همه مهمتر، او به عنوان یک انسان شروع به احساس ارزش برای خودش می کند و کاملا توانایی ساختن خود را دارد. همان طورکه سیگل و هوپر  خاطر نشان کرده اند، شکل گرفتن «خود» مظهر ویژه نیاز عمومی انسان به تشخیص بعضی قوانین پایدار از جهان احساسات مستمر است. از آنجایی که «خود» پدیده ای ذاتی و غیر اکتسابی نیست بلکه فرآیندی است که بر اثر تجربیات تکامل می یابد، بنابراین به طور قابل ملاحظه ای قابلیت انعطاف پذیری و تغییرپذیری و استعداد نامحدودی در رشد و تکامل و خودشکوفایی دارد. مهمترین نیروهایی که باعث شکل دادن «خود» می شود، افراد مهم دیگر است (7).

 

 

 

فهرست مطالب
 مقدمه 11
2-2-1 مفهوم خود 11
2-2-2 خودپنداره 11
2-2-3 مدل های ساختاری خودپنداره 14
2-2-4 تقسیم بندی خودپنداره 15
2-2-5 خودپنداره جسمانی 16
2-2-6 ابزارهای چندگانه خودپنداره 17
2-2-7 عوامل موثر بر خودپنداره جسمانی 19
2-2-7-1 بالیدگی و خودپنداره جسمانی 19
2-2-7-2 فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی 24
2-2-7-2-1 مدل های تاثیر فعالیت بدنی بر خودپنداره جسمانی 26
2-2-7-3 شاخص توده بدنی و خودپنداره جسمانی 31
2-2-7-4 وضعیت اجتماعی- اقتصادی و خودپنداره جسمانی 31
2-3 پیشینه تحقیقی 33
2-3-1 تحقیقات مربوط به رابطه فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی 33
2-3-2 تحقیقات مربوط به بالیدگی و خودپنداره جسمانی 39
2-3-3 جمع بندی
منابع