خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شهرها و مخاطرات طبیعی با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


خطر طبیعی، پدیده‌ای طبیعی است که در محدوده‌ی سکونت بشر اتفاق افتاده، زندگی او را مورد تهدید قرار می‌دهد و ممکن است باعث وقوع بلایایی گردد. این قبیل مخاطرات به علل زمین‌شناختی، زیست‌شناختی، آب و هوا شناختی و یا فرآیندهایی از این دست، در محیط زندگی به وجود می‌آیند. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1. شهرها و مخاطرات طبیعی 13
2-2. خطر زلزله در شهرها13
2-2-1. خطر زلزله13
2-2-2. آسیبپذیری در زلزله14
2-2-3. بحران زلزله:14
2-3. انواع بحران15
2-4. زلزله و بحران ناشی از آن15
2-5. منابع لرزهای16
2-6. شدت و بزرگی زلزله16
2-7. آسیبها و خسارات ناشی از زلزله16
2-7-1. خسارات وارد بر زمین:17
2-7-2. خسارت وارد بر سازه‌ها17
2-7-2-1. خسارت وارد بر ساختمانها18
2-7-2-2. خسارت وارد بر سازههای غیر ساختمانی18
2-7-2-3. خسارت وارد بر شریانهای حیاتی18
2-7-2-4. خسارات ناشی از حوادث ثانویه18
2-8. گسترش فیزیکی شهرها و افزایش آسیبپذیری18
2-8-1. ایمنی شهری19
2-8-2. آسیب‌پذیری شهری20
2-8-3. ساختار شهر20
2-8-4. بافت شهر21
2-9. فرسایش و فرسودگی23
2-10. عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها23
2-10-1. تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی25
2-11. برنامه‌ریزی شهری و آسیب‌پذیری شهرها25
2-12. ارتباط بین کاربری زمین و آسیب‌پذیری در برابر زلزله26
2-13. مدیریت بحران27
2-14. نقش GIS در مدیریت بحران28
2-14-1. GIS و فاز کاهش اثرات29
2-14-2. GIS و فاز آمادگی29
2-14-3. GIS و فاز پاسخگویی29
2-14-4. GIS و فاز بازسازی30
2-15. نقش برنامهریزی شهری در مدیریت بحران (زلزله)30
منابع