خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جغرافیای سیاسی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


این دانش که بعدها ژئوپلیتیک  نامیده شد در پایتخت های امپراطوری ها و قدرت های بزرگ در اواخر قرن نوزدهم در دانشگاه ها، انجمن های جغرافیایی و مراکز آموزش شکل گرفت (زین العابدین 29:1389)جغرافیای سیاسی شاخه ای از علم جغرافیا است كه تاثیرپذیری و تاثیرگذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی و به بیان دیگر تاثیر تصمیمات سیاسی بر محیط جغرافیایی را مورد كاوش و بررسی قرار می دهد  نقش ویژه جغرافیای سیاسی جغرافیای سیاسی در سطح محلی، ملی و منطقه ای است جغرافیای سیاسی پدیده های سیاسی را در فضای درون یك كشور مورد بحث قرار می دهد كه بطور سنتی شامل مفاهیمی مانند مرز، ملت، حكومت و سرزمین است 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مفهوم جغرافیای سیاسی 14
2-1-1 تعاریف و دیدگاه ها 16
2-1-2 عوامل تأثیرگذار بر جغرافیای سیاسی 17
2-1-2-1 عوامل ثابت 17
2-1-2-1-1 موقعیت 17
2-1-2-1-2 وسعت 21
2-1-2-1-3 شکل 23
2-1-2-1-4 توپوگرافی 25
2-1-2-2 عوامل متغیر جغرافیای سیاسی 27
2-1-2-2-1 جمعیت 27
2-1-2-2-2 شبکه ارتباطی منظم 28
منابع