خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آتش سوزی و انواع آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یک آتش سوزی محدود نیز همواره خسارات قابل ملاحظه ای را موجب می گردد، به طوریکه ممکن است خصوصیات فیزیکی-شیمیایی خاک منطقه تغییر داده و میزان حاصلخیزی آن را کاهش دهد. میزان خسارتی که حریق به جنگل ها وارد می آورد برحسب نوع درختان و محیط متفاوت است. درجه شدت حریق و در نتیجه خسارت وارده در جنگل‌های سوزنی برگ به مراتب بیشتر از جنگل‌های پهن برگ می باشد. ولی چون اکثر جنگل‌های ایران از گونه های پهن برگ تشکیل یافته است، خطر توسعه حریق در آنها به میزان جنگل‌های سوزنی برگ اروپا و یا جنگل‌های وسیع سوزنی برگ سایر مناطق دنیا که در آنها سرعت گسترش آتش سوزی بالاست، می باشد (عادلی  و یخکشی، 1354). حریق و آتش گرفتن جنگل و مرتع، چه عمد و چه غیر عمد صورت گیرد، باعث از بین رفتن جنگل ها و مراتع می‌شود و قبل از آنکه توسعه یابد، باید از ایجاد آن جلوگیری شود.

 

 

 

فهرست مطالب
آتش سوزی 20
3-2-1) انواع آتش سوزی 21
3-2-1-1) آتش سوزی زمینی (داخل خاک) 22
3-2-1-2) آتش سوزی سطحی 22
3-2-1-3) آتش سوزی تاجی 22
3-2-1-4)آتش سوزی تنه ای 23
3-3) مدلسازی رفتار آتش 22
3-4) سیستم های شبیه سازی رفتار آتش 23
3-4-1) مدل های پیش بینی آتش سوزی و طبقه بندی آنها   23
3-4-1-1) طبقه بندی بر مبنای مدلسازی جریان گرمایی 25
3-4-1-1-1) مدل های فیزیکی (تئوریکی) 25
3-4-1-1-2) مدل های نیمه تجربی (نیمه فیزیکی) 25
3-4-1-1-3) مدل‌های آماری (تجربی) 26
3-4-1-1-4) مدل‌های احتمالی 27
3-4-1-2) طبقه بندی مدل های آتش سوزی براساس متغیرهای مورد مطالعه 27
3-4-1-3) طبقه بندی بر اساس سیستم فیزیکی مدل شده 27
3-4-1-3-1) مدل‌های پیش بینی آتش سوزی های سطحی 28
3-4-1-3-2) مدل‌های پیش بینی آتش سوزی‌های تاجی 28
3-4-1-3-3) مدل‌های پیش بینی آتش سوزی زمینی 29
3-4-1-3-4) مدل‌های پیش بینی آتش سوزی‌های نقطه ای 29
3-4-2) تکنیک های شبیه سازی آتش 28
3-4-2-1) سلول های خودکار 30
3-4-2-2) انتشار موج بیضوی 31
3-4-2-2-1)مدل FARSITE 31
3-4-3) تکنیک انتشار FARSITE 31
3-4-4) مدل رفتار آتش در FARSITE 35
3-4-5) پارامترهای تأثیرگذار 35
3-4-5-1)توپوگرافی 37
3-4-5-2)پوشش گیاهی 38
3-4-5-2-1)میزان تاج پوشش 38
3-4-5-2-2)ارتفاع توده جنگل 38
3-4-5-2-3)مدل ماده سوختنی 39
3-4-5-3) شرایط آب و هوایی 41
3-4-5-3-1) دما و رطوبت نسبی 41
3-4-5-3-2) باد 41
3-5) جمع بندی
منابع