بخشی از متن جامع و کامل گزارش کارآموزی:

بنده......هستم دانشجوی ورودی.......دانشگاه.....و اولین تجربه حضور بنده شرکت در این ترم به صورت حضوری بوده و خیلی هم خوش حال هستم که در این ترم توانستم یک تجربه متفاوت تر از ترم های قبل داشته باشم و آن حضور در کلاس کارورزی بوده استوو در این کلاس به صورت ملموس و تجربی توانستم مطالب مفیدی را یادگرفته و انشاءالله بتوانم که از تجربیات به صورت احسن استفاده کردهوو در آینده که وارد کلاس درس به عنوان معلم می شوم از این تجربیاتی که در کلاس کارورزی کسب می کنم به خوبی استفاده کرده و کلاسی پر از نشاط و عالی داشته باشم.

فهرست مطالب:

۱-مقدمه

۲-گزارش عملکرد

۳-فضای آموزشی

۴-(تحلیل هفته ششم)حضور در مدرسه/تامل و تفکر در شیوه مدیریت و رهبری کلاس درس

۵-(تحلیل هفته هفتم)حضور در مدرسه/اندیشه در چگونگی طراحی تدریس و تقویت طرح درس نویسی

۶-(تحلیل هفته هشتم تا دهم)حضور در مدرسه_ژرف نگری در چگونگی ارائه آموزشی،اجرای موثر و دقیق از قبل طراحی شده

۷-(تحلیل هفته یازدهم)حضور در مدرسه/اندیشیدن و تامل در چگونگی ارزشیابی و سنجش آموخته ها

۸-(تحلیل هفته دوازدهم)حضور در مدرسه/اندیشه در زمینه تنوع و گوناگونی

۹-منابع

موفق و پیروز باشید

التماس دعا