خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نظریه توانمندسازی و دیدگاه های آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


راپاپورت ،زیمرمن ، دانست و کیفر  مهمترین نقش ها را در توسعه ، نظریه توانمند سازی دانسته اند . راپاپورت توانمندسازی را راهی می داند که از طریق آن مردم بر زندگیشان از طریق مشارکت فعال با تأکید بر نقاط قوتشان کنترل به دست می آورند . توماس و ولتهوس توانمند سازی را به عنوان افزایش انگیزش درونی وظایف در چهار مجموعه از شناخت که بیانگر جهت گیری فرد به نقش های کارایی اش تعریف کردند. چهار بعد ارزیابی ، که مؤلفه های شتاختی انگیزش درونی را تشکیل می دهد عبارت اند از : اثر گذاری ، شایستگی ، معناداری و قدرت انتخاب ( ( Matthew J Linney , 1998.

 

 

 

فهرست مطالب
 نظریه توانمندسازی ( Empowerment Theory  ) 77
2-3-1   دیدگاه سنتی توانمندسازی 78
2-3-2   دیدگاه توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی 79
2-4   دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور
2-4-1   دیدگاه ایمان گرایی کرکگور 83
2-4-2   دیدگاه ایمان گرایی لودویک وینگنشتاین 84
2-4-3   رویکرد نص گرایی اسلامی 84
2-4-4   رویکرد تربیت دینی براساس ایمان محوری 86
2-4-5   پدیده شناسی ، عناصر و پویایی ایمان 87
2-4-6   نمودهای هستی شناسانه ایمان 89
2-4-6-1   ایمان عرفانی 90
2-4-6-2   ایمان اومانیستی ( سکولار ) 92
2-4- 7   تیپ ها و نمودهای اخلاقی ایمان 94
2-4-7-1  آیین کنفوسیوس 95
2-4-7-2   آیین یهود 96
2-4-7-3   آیین انسان گرایی عصر جدید 97
2-4-7-4   یگانگی و وحدت نمود های ایمان 
منابع