خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم منطقه و منطقه گرایی با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تعاریف مختلفی كه از منطقه وجود دارد براساس محوریت یكی از موضوعات جغرافیا، تاریخ و فرهنگ مشترك، همكاری سامان یافته اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی یا امكان شكل گیری یك جامعه مدنی مطرح شده اند فرهنگ استراتژی، منطقه را سرزمین چند كشور می داند كه به علت پیوند جغرافیایی یا منافع مشترك به یكدیگر مرتبط شده اند (محمد نژاد و نوروزی، 1378 ، ص( 243  كانتوری و اشپیگل منطقه را حوز های از كره خاكی می دانند كه در برگیرنده شماری از كشورهای نزدیك به هم از نظر جغرافیایی است به گونه ای كه آن كشورها در اصطلاح منطقه (Cantori and Spiegel ,1970,4) سیاست خارجی خود روابط متقابل برقرار سازند در جغرافیای سیاسی به گونه تصادفی استفاده نمی شود 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1:پیشینه تحقیق14
2-2:مفاهیم و تعاریف15
2-2-1- منطقه و منطقه گرایی15
2-2-2- هویت ژئوپلیتیك16
2-2-3- نظریه سیستم ژئوپلیتیك جهانی16
2-2-4- هیدروپلیتیک 19
2-2-5- تهدیدات ژئواکونومیکی22
منابع