خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم شهر و توریسم با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


شهر برای همه سنین جالب است مردم علاقه دارند برخی از تعطیلات خود را در شهر به سر برند‌.امروزه گردشگری شهری به صورت مساله وفعالیتی مهم است که سبب تغییرات فضایی گسترده در  شهرهای بز رگ شده است از سوی دیگر ویژگی شهرها باعث شده است گردشگران شهری متفاوت تراز سایر گروه‌های گردشگری باشند. گردشگری شهری ترکیب پیچیده ای از فعالیت‌های مختلف است که از به هم پیوستن ویژگیهای محیطی ومیزان توانمندی و کشش شهر در جذب بازدید کنندگان و ارائه خدمات است ( موحد، 1386 : 33-34 )

 

 

 

فهرست مطالب
شهر و توریسم  23
2-9-  ویژگیهای بارز صنعت توریسم  24
2-10- برنامه  24
2-10-1- پیشینه برنامه ریزی  24
2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی 25
2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم 26
2-11- توریسم پایدار 27
2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار 27
2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار 28
2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار 29
2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار 31
2- 11-5- اصول توریسم پایدار 31
2-11-5 -1 -مشارکت  31
2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها 32
2-11-5-3 -  اشتغال برای افراد محلی 32
2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی  32
2-11-5-5 - پایداری منابع 32
2-11-5-6 - هماهنگی در هدف‌ها 32
2-11-5-7 - همکاری  33
2-11-5-8 - ظرفیت پذیرش  33
2-11-5-9 - نظارت و ارزشیابی  33
2-11-5-10 -پاسخگویی  34
2-11-5-11- آموزش  34
2-11-5-12- حفظ هویت  34
2- 11- 6 - اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری 34
2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال 36
2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم 39
2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی 41
2-15- آینده صنعت توریسم       45
2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان
منابع