خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم شهرداری و مدیریت شهری با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


الگوهای جهانی مدیریت شهری در كشورهای مختلف با توجه به حاكمیت سیاسی آنها متفاوت است این الگو بر حسب این كه مدیران محلی در شهرها و مدیران روستایی در روستاها چه میزان اختیاراتی دارند، متفاوت استبا این حال، كشورهای مختلف در مدیریت و برنامه ریزی های شهری خود، محورها و اركان مشخص شده از سوی سازمان ملل را مدنظر قرار می دهندالگوهایمدیریت شهری در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است و هر كدام از این جوامع، با توجه به نوع حكومت سیاسی حاكم بر خود، نوعی از شیوه های مدیریت شهری را در دستور كار دارند

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 16
1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری17
1-1-2- تاریخچه شهرداری 17
2-2-مفهوم تامین مالی شهر21
1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت ورشد شهرنشینی21
 2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری22
 3-2-2- افزایش قیمت ها و هزینه ارائه خدمات22
 4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه23
 3 -2- منابع درآمدشهرداری23
1-3-2- قیمت گذاری خدمات شهری یا فروش خدمات21
 2-3-2-قیمت گذاری خدمات عمومی و نقش آن در كارائی22
 3-3-2- قاعده قیمت گذاری براساس هزینه نهایی بمنظورحفظ كارایی22
 4-3-2- قیمت گذاری خدمات و كالاهای عمومی در صورت وجود منافع23
5-3-2-ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی26
7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده27
8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب27 4-2-منابع درآمدی خارجی شهرداری28
1-4-2- روش استقراض28
 2-4-2-روش استفاده از كمكهای بلاعوض دولت 
منابع