خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ایران مرکزی و ژئومورفولوژی آن فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


فلات ایران تحت تاثیر مراحل مختلف چین خوردگی آلپی درادوار زمین شناسی بتدریج شکل گرفته و سرانجام به دنبال عملکرد آخرین مرحله کوهزایی آلپی درپلیو –کواترنر، استقلال خود را به دست آورده است. حاشیه خارجی آن را دریاها و سرزمین های پست وناهموار دربرگرفته است. ارتفاع میانگین تمامی کشور حدود 1250 متر و ارتفاع میانگین فلات داخلی نزدیک به 900 متراست. ارتفاع متوسط فلات داخلی از شمالغربی بطرف جنوب شرقی بتدریج کاهش می یابد.به واقع فلات داخلی به مانند یک میز مایل می باشد که درقسمت شمال غربی بالا آمده و در قسمت جنوب شرقی فرو نشسته است. 

 

 

 

فهرست مطالب
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 44
3-2-ناهمواری ها و توپوگرافی 46
3-2-1-واحد کوه های ایران مرکزی 47
3-2-1-1-واحد رشته مرکزی 48
3-2-1-2-واحد کرمان 48
3-2-1-3-واحد سنندج – سیرجان 48
3-2-1-4-واحد کوههای پراکنده حوضه دشت کویر 48
3-2-2-واحد دشت ها و چاله های داخلی 48
3-2-2-1-واحدهای دشت پراکنده 48
3-2-2-2-واحد دشت لوت 48
3-2-2-1-1-رشته شمالی 49
3-2-2-1-2-رشته شمال شرقی 49
3-2-2-1-3-رشته حاشیه غربی 49
3-2-3-واحد شرقی ایران 50
3-2-3-1-سیمای ظاهری زمین درواحد شرقی ایران 51
3-2-3-2-ناهمواریهای خراسان مرکزی و جنوبی 51
3-2-3-3-ناهمواریهای سیستان و بلوچستان 55
3-2-4-واحد جنوب شرقی 55
3-2-5-واحد شمال شرقی 56
3-3-واحد های زمین شناسی و ساختمانی محدوده مورد مطالعه 57
3-3-1-زون ایران مرکزی 58
3-3-2-زون شرق و جنوب شرقی ایران 58
3-3-2-1-زون نهبندان-خاش 59
3-3-2-2-بلوک لوت 59
3-3-3-زون مکران 59
3-3-4-زون سسندج- سیرجان 60
3-4-بررسی ویژگی های اقلیمی محدوده مورد مطالعه 61
3-4-1-توده های هوای مؤثر در آب و هوای ایران 62
3-4-1-1-دوره گرم 63
3-4-1-2-دوره سرد 63
3-5-ویژگی های حرارتی 67
3-5-1-ناحیه جنوب 67
3-5-2-ناحیه مرکزی 67
3-6-منابع آب در سطح استان های محدوده مورد مطالعه 69
3-6-1-استان سیستان و بلوچستان 70
3-6-1-1-آب های سطحی 70
و...