خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خشکسالی و انواع آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


خشکسالی، علت اصلی کاهش یا تغییرات سالانه محصولات کشاورزی در سراسر جهان است. تنوع معانی خشکسالی منحصر به علوم مختلف نمی باشد بلکه در رابطه با مکان های ویژه این واژه ارزش معنایی خاص به خود می گیرد. برای مثال در نظر گرفتن مقدار مطلقی مانند میانگین بارش سالانه 300 میلی متر به عنوان آستانه رخداد خشکسالی در همه مکان ها قابل اعمال نیست، چرا که مکان های بسیاری در قلمرو آب وهوایی گوناگون یافت می شوند که میانگین آن ها بیش از 500 میلی متراست. ولی در عین حال در برخی سال ها می توانند سال های خشکی را تجربه کنند. در برخی مکان ها نیز با درنظرگرفتن ارزش مذکور می-بایست همه آن مناطق در همه سال ها دارای خشکسالی باشند، در حالی که چنین امری امکان پذیرنیست و تعریف این واژه نمی تواند از ارزش مطلقی برخوردار باشد بلکه این آستانه بر اساس شرایط محلی و هدف مطالعه تعیین می شود. به طور کلی مسایل مذکور موجب شده است تا تعریفی جامع که در برگیرنده همه جوانب این پدیده باشد ارایه نگردد.

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف ومفهوم خشکسالی15
2-2- انوا ع عمده خشکسالی17
2-2-1- خشکسالی از دیدگاه هواشناسی17
2-2-2- خشکسالی هیدرولوژیک 17
2-2-3- خشکسالی کشاورزی18
2-2-4- خشکسالی اقتصادی18
2-3- ویژگی های فضایی و زمانی خشکسالی ها 19
2-3-1- آغاز و خاتمه خشکسالی 19
2-3-2- شدت خشکسالی 19
2-3-3- فراوانی خشکسالی 20
2-3-4- وسعت منطقه ای خشکسالی 20
2-3-5- دوره تناوبی رخداد خشکسالی 20
2-4- علل وقوع خشکسالی 21
2-5- روش های مطالعه خشکسالی22
2-5-1- روش هایمبتنی بر بیلان آب 22
2-5-1-1- شاخص ترنث وایت23
2-5-1-2- شاخص پالمر 24
2-5-2- روش هایمبتنی بر تحلیل جریان 25
2-5-3- روش های مبتنی بر تحلیل داده های بارندگی 25
2-5-3-1- شاخص درصدی از نرمال26
2-5-3-2- شاخص های پراکندگی بارش 27
2-5-3-3-شاخص توزیع نرمال استاندارد28
2-5-3-4- شاخص استاندارد شده بارش29
2-5-3-5- شاخص دهک ها و صدک های بارندگی31
2-5-3-6- شاخص  D32
2-5-4- روش های تحلیل سینوپتیکی 32
2-5-5- روش های سنجش از دور33
2-5-6- روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیک و تاریخی 
منابع