خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جغرافیای سیاسی و ویژگی های جغرافیایی مهم در آن با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


منظور از موقعیت نسبی میزان توانای وقدرت یک کشور در ارتباط با کشوردیگراست. ازین منظر کشورها سعی میکنند که همسایه شان را ضعیف نگهدارند. به عبارت دیگر داشتن یک همسایه ناتوان بهتر از داشتن همسایه قدرتمند هست این امر باعث می شود که کشور امکانات خود را در موارد توسعه واقتصاد بجای افزایش دفاعی صرف کند. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-7)ویژگیهای جغرافیایی 50
2-7-1)موقعیت نسبی 50
2-7-2)موقعیت دریایی 50
2-7-3)موقعیت راهبردی / استراتژیک 51
2-7-4)وسعت واهمیت آن 51
2-7-5) شکل واهمیت آن 52
2-7-6)مرزها 52
2-7-7)پایتخت واهمیت آن وسیاست 52
2-8) نظریه تئوری هارتلند (HEART LAND THEORY) 53
2-9)نظریه تئوری ریمیلند (RIMLAND THEORY) 54
2-10) نظریه قدرت دریایی (SEA POWER THEORY) 55
2-11) نظریه کمربند شکننده 56
2-12) نظریه فضای حیاتی 57
2-13) نظریه ارگانیکی 58
2-14) نظریه سیلاک 59
2-15) نظریه شرایبر 59
2-16) موقعیت جغرافیایی 59
2-17)دیدگاه روابط مبتنی بر قدرت که به ویژگی سلسله مراتبی دولت ها در درون نظم جهانی تأکید می کند. 61
منابع