خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جغرافیای سیاسی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


جغرافیای سیاسی به مطالعه ادعاها و منازعات انسانی درباره استفاده ، شراکت ، مالکیت زمین و منابع آن می پردازد این منازعات، در سطوح بسیار متفاوتی به وقوع می پیوندد از جمله ممکن است شامل همسایگانی شود که بر سرجاگزینی صحیح تیرهای نگهدارنده نرده باغ با هم مشاجره می کنند و یا ممکن است این مشاجره، شامل ادعاهای ارضی میان قبایل رقیب و یا گروه های از ملیت های مختلف که در یک سرزمین زندگی می کنند بروز کند و یا امکان دارد در میان کشورهای همسایه به وقوع بپیوندو یا بصورت رقابتهایی بر سر نفوز جهانی میان بلوکهای بزرگ قدرت رخ دهد  همچنین این منازعات ممکن است در یک جامعه و یا میان جوامع بوجود آید به عنوان مثال ، هنگامی که گروه های حفاظت از محیط زیست و مردم یک محل با عملیات قطع درختان و احداث جاده مخالفت می ورزند (مویر 9:1392 ) 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مفهوم جغرافیای سیاسی 14
2-1-1 تعاریف و دیدگاه ها 16
2-1-2 عوامل تأثیرگذار بر جغرافیای سیاسی 17
2-1-2-1 عوامل ثابت 17
2-1-2-1-1 موقعیت 17
2-1-2-1-2 وسعت 21
2-1-2-1-3 شکل 23
2-1-2-1-4 توپوگرافی 25
2-1-2-2 عوامل متغیر جغرافیای سیاسی 27
2-1-2-2-1 جمعیت 27
2-1-2-2-2 شبکه ارتباطی منظم 28
منابع