خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ساختمان و مشخصات آن با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بنایی واحد که وجه‌های بیرونی آن در سطح و ارتفاع، از زیر پی تا بالاترین نقطه، یک پوسته معماری بسته را تشکیل دهد(مقررات ملی ساختمان، 1388: 20). فضایی است محصور، ثابت و مستقل که تمام یا قسمتی از آن مسقف بوده و برای سکونت و یا فعالیت اقتصادی ساخته شده است. به شرط آن که مساحت زیربنای قسمت مسقف حداقل 4 پدید? هوایی مربع باشد( آمارنامه شهر اصفهان 1390).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- 15-  مشخصات زمین 16
2-1-16-  تعریف ساختمان 17
2-1- 17-  نوع مصالح 17
2-1- 18-  خواص فیزیکی مصالح ساختمانی 17
2-1- 19-  تعریف و مفهوم پی 17
2-1- 20- اسکلت ساختمان 19
2-1- 21-  تیر و ستون و انواع آن 19
2-1- 22-  دیوار 20
2-1- 23-  تعریف سقف و انواع آن 22
2-1- 24- سقف در ساختمان‌های فلزی 23
2-1- 25- سقف در ساختمان‌های صنعتی 23
2-1- 26- نما 23
2-1- 27-  تعریف و مفهوم پله 23
2-1- 28-  درها 25
2-1- 29-  ارتفاع و تعداد طبقات 25
2-1- 30-  عمر بنا 26
2-1- 31- کیفیت بنا 26
2-1- 32-  عرض معابر مجاور 26
2-1- 33-  سیستم های گرمایشی 27
2-1- 34-  انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی 27
2-1-  35-  طبقه‌بندی مصالح 28
2-1- 36-  ویژگی‌های بنا - سازه 29
2-1- 37-  انواع ساختمان‌ها 29
2-1- 38-  سیستم های مقاوم در برابر نیروهای جانبی ساختمان 30
2-1- 39-  انواع ساختمان 31
2-1- 40-  تحصیلات 33
2-2-  دیدگاه‌ها و مبانی نظری 34
2-2-1-  مصالح اسکلت و دیوار 34
2-2-2- سقف 35
2-2-3-  نمای ساختمان 36
2-2-4- محدودیت ارتفاع ساختمان و طبقات آن 37
2-2- 5-وضعیت ارتباطی و دسترسی 37
2-2- 6- عرض معابر 38
2-2- 7- عرض معابر مجاور 39
2-2- 8- درجه محصوریت 39
2-2-9- سرانة فضا برای هر نفر 40
2-2-10- اصول کلی برای طرح سازه‌های مقاوم در برابر زلزله 40
2-2- 11-  دسته‌بندی ساختمان‌ها از نظر ترافیک (ترافیک جمعیت) 40
2-2- 12- گروه‌بندی ساختمان‌ها بر حسب شکل 41
2-2- 13-  تقسیم‌بندی ساختمان‌ها به لحاظ اهمیت 41
2-2- 14-  دیدگاه‌ها و الگوهای واکنش در برابر مدیریت ساختمان 42
2-2- 15-  نظریات مکاتب مختلف در رابطه با مدیریت ساختمان 43
2-2- 16-  دیدگاه‌های مدیریت ساختمان 44
2-2- 17- رویکردهای مدیریت ساختمان 45
2-2- 18-  تجارب برنامه‌ریزی و مدیریت ساختمان در کشورهای مختلف جهان و ایران 46
2-3- روش‌ها و تکنیک ها 49
2-3- 1-  معرفی تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 49
2-3- 2- روش تحلیل SWOT 51
2-3-3-  شاخص پراکندگی در اطراف مرکز میانه 52
منابع