خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توسعه روستایی و راهبردهای آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


  بانک جهانی توسعه روستائی را چنین تعریف می کند: توسعه روستائی راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی از مردم که همان روستائیان هستند، طراحی می شود. این استراتژی در پی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادی است که در نواحی روستائی به دنبال امرار معاش هستند. ازنظر بانک جهانی فقرای روستائی شامل کشاورزان خرده پا، اجاره نشین ها و خوش نشین‎ها می گردد در این ارتباط برنامه ریزی توسعه روستائی را می توان به عنوان تفکر و عمل سنجیده در راستای دستیابی به  اهداف فوق تعریف کرد. شاید هنوز تعریف مهاتما گاندی از توسعه روستائی تنها تعریفی باشد که تمامی جنبه های مذکور را مستتر دارد. او توسعه روستائی را به سادگی، تبدیل روستا به مکانهای قابل زیست و متناسب با رشد و تعالی انسان معرفی می کرد. مسلماً این تعریف عام و کلی است و اهداف خاص برنامه ریزی روستائی باید در سطوح مختلف و در ارتباط با جنبه های گوناگون اجتماع روستائی تبیین شود. این اهداف قاعدتاً باید به تجدید سازمان فعالیت ها، افزایش در آمدها، گسترش رفاه، برقراری نظم و ترتیب فضائی و نهایتاً بهبود شرایط زندگی در عرصه های روستائی منتهی گردد (لنگرودی؛ پیشین، ص 156). 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1. توسعه روستایی 19
2-2. راهبردهای توسعه روستایی 21
2-3. اهدف و ضرورتهای توسعه روستایی 22
2-4. اهداف توسعه روستایی 26
2-5. سابقه صدور سند 27
2-5-1. سابقه صدور سند در جهان 27
2-5-2. صدور سند روستایی در ایران 34
2-5-2-1. ملاحظات و مصوبات قانونی طرح صدور سند روستایی در ایران 34
2-5-2- 2. نظام مدیریت و برنامهریزی توسعه و عمران روستاهای کشور و اهداف آن 36
2-6 . نظام مدیریت املاک روستایی کشور از روزگار باستان تا دوره معاصر 37
2-7. بازتابها واثرات صدور سند 41
2-7-1. اثرات اجتماعی - اقتصادی 41
2-7-2. اثرات كالبدی 41
2-7-3. اثرات مدیریتی - نهادی 41
منابع