خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بافت های فرسوده شهری و مفاهیم مرتبط به آن با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


منظور از فرسودگی، ناكارآمدی و كاهش كارایی یك بافت نسبت به كارآمدی سایر بافت های شهری است.فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت  و یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شكل گیری آن بافت به وجود می آید.پیامد فرسودگی بافت كه در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می شود، در اشكال گوناگون از جمله كاهش و یا فقدان شرایط زیست پذیری و ایمنی و نیز نابسامانی های كالبدی، اجتماعی، اقتصادی و تاسیساتی قابل دریافت و شناسایی است. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
تعاریف و مفاهیم مربوط به بافت های فرسوده شهری
انواع طرح های مرمت و احیای بافت فرسوده
ابعاد احیاء  و مرمت شهری
انواع مداخله در بافت های قدیمی و فرسوده ی شهری
دیدگاههای مداخله در بافت قدیم شهری
انواع شیوه های مداخله در بافت های فرسوده از دیدگاه وزارت مسکن و شهرسازی 
عوامل فرسودگی
مشکلات بافت های فرسوده 
توسعه از درون
هدف از نوسازی
تجدیدحیات مراکز شهری در کشورهای کمتر توسعه یافته 
مروری بر تجارب بهسازی،نوسازی و تجدید حیات بافت های قدیمی وفرسوده در جهان
تقسیمات مکانی فعالیت های مربوط به نوسازی بافت های فرسوده شهری و احیاء بافت قدیم در جهان
بررسی تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته و نیز درحال توسعه
کشورهای در حال توسعه
کشورهای آفریقایی
سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در ایران در دوره های پهلوی اول ، پهلوی دوم و دوره پس از انقلاب اسلامی ایران 
برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور 
بررسی برخی از طرح های احیای بافت های قدیم و فرسوده شهری در ایران
منابع