خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آبخیز و مفاهیم مرتبط با هیدرولوژی با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


آبخیز به زمین بلندتری نسبت به اطرافش گفته می‌شود که در دامنه دشت و کوهسار باشد و هنگام باران آب آن به سوی زمینهای پائین تر سرازیر شود. باید توجه شود که در ضمن این تعریف لزوما آبخیز با خط الراس یکی نیست یا این طور بگوییم که حوضه آبخیز به مساحتی از یک منطقه اطلاق می شود که رواناب حاصله از بارندگی هایی که روی آن می بارد تماماً بطور طبیعی به نقطه واحدی به نام نقطه تمرکز هدایت می شود اگر نقطه تمرکز در داخل حوضه قرار گرفته باشد یعنی حوضه محیط کاملاً مسدودی تشکیل  داده باشد آن را حوضه بسته و اگر نقطه تمرکز در انتهای حوضه واقع شده باشد به نحوی که رواناب بتواند از آن نقطه به خارج ازحوضه جریان پیداکندآنرا حوضه بازگویند. 

 

 

 

فهرست مطالب
 آبخیز 9   
2-1-2- مطالعه به روش حوضه ای 9         
2-1-3- حوضه آبریز 9   
2-1-4- جریان رودخانه ای 10   
2-1-5- رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه 10     
2-1-6- عوامل حوضه ای 10          
2-1-7- شکل حوزه 10   
2-1-8- پروفیل طولی و شیب رودخانه 10   
2-1-9- شیب(slope) 11   
2-1-10- آبخیز و خاک شناسی 11   11
2-1-11-  ویژگی های پوشش گیاهی 11   
2-1- 12- ویژگیهای اقلیمی و عوامل مؤثر بر آب و هوای حوضه 12   
2-1-13- عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان 13   
2-1-14- پایداری 14   
2-1-15- توسعه پایدار 14   
2-1-16- مدیریت آب 14   
2-1-17- مدل فرآیند مطالعات در برنامه ریزی توسعه و مدیریت پایدار رودخانه ها 16   
2-1-18- حوضه آبریز از دیدگاه سیستمی 19   
2-1-19- محیط سیستم حوضه 21   
2-1-20- حفاظت از منابع 22   
2-1-21-  مشارکت و توسعه پایدار 22   
2-1-22- مدیریت یكپارچه 23   
2-1-23- اصل مشارکت 24   
2-2- پیشینه تحقیق 
منابع