دانلود پاورپوینت مراقبتهای قبل و بعد از عمل جهت رشته مدیریت در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

وضعیت قلبی و عروقی

•ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن : ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت مزمن ﻗﻠﺒﯽ ،  دﯾﺎﺑـﺖ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑـﺎﻻ وﺟـﻮدﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ بیشتر از 120 و دیاستول بالای  90 ، درد در ﻗﻔﺴﻪ سینه، ﻧﺒﺾ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  ﮐﻤﺘﺮ ، ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮار ﻗﻠﺐ در افراد بالای 45 سال گرفتن نوار قلب در  ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﻗﻠﺒـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ . ﺷـﻤﺎرش ﮐﺎﻣـﻞ ﮔﻠﺒـﻮﻟﯽ خون CBC ، کراس مچ،آزمایش pt

 

 

 

فهرست مطالب :

تعریف

تقسیم بندی مراحل مراقبتهای پرستاری

طبقه بندی های جراحی از نظر هدف

طبقه بندی های جراحی از نظر خطرناک بودن

طبقه بندی جراحی بر اساس فوریت انجام آنها

اقدامات قبل از عمل

بررسی قبل از عمل

وضعیت قلبی و عروقی

عملکرد کبد و کلیه

عملکرد غدد درون ریز

عملکرد سیستم ایمنی

و...