در فایل ضمیمه شده کلیه اطلاعات و داده های مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی در بازه زمانی 1390 تا 1399، شامل داده های ترازنامه، داده های صورت سود و زیان، داده های صورت جریان وجوه نقد، داده های بخش جريان خالص  وجه  نقد فعالیت های سرمایه گذاری و داده های بخش جريان خالص  وجه  نقد فعالیت های تامین مالی به صورت پانل دیتا ارائه شده است. این داده ها برای 243 شرکت فعال بورسی در بازه زمانی 1390 تا 1399 ارائه شده است.