خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

هانت و مورگان  تعهدسازمانی را در دو سطح خرد و کلان مطرح نمودند. تعهد در سطح خرد عبارت است از تعهد به گروه های خاص سازمانی که شامل گروه های کاری، سرپرستان و مدیریت عالی می شوند و تعهد در بعد کلان عبارتست از تعهد به سازمان به عنوان یک مجموعه و یک سیستم است(مشبکی، 1378). تعهدسازمانی بیان کننده حالتی که کارکنان سازمان، هدفهایشان را معرف خود می دانند و آرزو می کنند که در عضویت آن سازمان بمانند.
 

 

 

فهرست مطالب

تعهد سازمانی

تعاریف مختلف از تعهد سازمانی

2-16-1) اهمیت تعهد سازمانی

2-16-2) انواع تعهد سازمانی

 نظریه هایی در رابطه با تعهدسازمانی

2-17-1) دیدگاه ریچرز

2-17-2) دیدگاه بکر و بیلینگس

2-17-3) مدل اریلی و چتمن

2-17-4) مدل می یر و آلن

2-17-5) مدل آنجل و پری

2-17-6) مدل مایر و شورمن

2-17-7) مدل پنلی و گولد

2-18 ) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

2-18-1) تعهد کم یا ضعیف

2-18-2) تعهد متوسط

2-19) تفکر سازنده

2-20) تعریف تفکر سازنده

2-21) نظریه ها

2-21-1)نظریه اپستاین در رابطه با تفکر سازنده

2-21-2) نظریه شاختر و سینگر

2-22) انطباق رفتاری

2-23 )انطباق هیجانی

2-24) انطباق هیجانی و شغل

2-25) تاثیر تفکر و نوع شناخت بر کنترل استرس و سلامتی

2-26) تفکر سازنده ضعیف و استرس

2-27) متفکر سازنده شدن

2-28) رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی

2-29) رابطه فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی

2-30) رابطه فر سودگی هیجانی و تفکر سازنده

2-31) پیشینه تحقیق

2-31-1) تحقیقات داخلی

2-31-2) تحقیقات خارجی

منابع فارسی

منابع غیرفارسی