تشخیص های پرستاری و برنامه مراقبت پرستاری

NANDA 2013

به تعداد 76 صفحه pdf

 

فهرست

سیستم تنفسی

سیستم قلبی - عروقی

سیستم گوارش و کبد

سیستم ادراری

چشم

پوست

روان

کودکان

منابع