آزمایشگاه جانورشناسی

به تعداد 64 صفحه pdf

 

فهرست مطالب:

سلولهای پوششی دهان
آناتومی انسان
قلب پستانداران
مغز پستانداران
کلیه پستانداران
موجودات زنده آب راکد
اسفنجها و کیسه تنان
نرمتنان و خارتنان
بندپایان
ماهیان علفخوار
ماهیان گوشتخوار
مورفولوژی و آناتومی پرندگان
تاکسیدرمی پرندگان
وزغها و قورباغهها
خزندگانآزمایش شماره : 1سلولهای پوششی دهان
- 1-1اهداف آزمایش
-3مشاهدهی سلولهای یک بافت جانوری
-2آشنایی با میکروسکوپ و روش تنظیم میکروسکوپآزمایش شماره : 2آناتومی انسان
-2-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با اندامهای پستانداران
.2آشنایی با دستگاه تنفسی )(Respiratory System
.1آشنایی با دستگاه گوارش )(Digestive S


آزمایش شماره : 3قلب پستانداران
-3-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با ساختمان قلب در پستانداران
.2آشنایی با دستگاه گردش خون در پستاندارانآزمایش شماره : 4مغز پستانداران
-4-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با نیمکرههای مخ، بخش میانی مغز، مخچه و بصل النخاع
.2آشنایی با لُبهای مختلف مغز در پستانداران
 

آزمایش شماره : 5کلیه پستانداران
-5-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با دستگاه ادراری در پستانداران
.2آشنایی با ساختمان کلیه در پستانداران

 

آزمایش شماره : 6موجودات زنده آب راکد
-6-1اهداف آزمایش

.2آشنایی با گروههای مختلف آغازیان

.3مشاهده سلولهای جانوری آزادزی

 

آزمایش شماره : 7اسفنجها و کیسهتنان
-7-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با بقایای اسفنجها
.2آشنایی با بقایای کیسه تنان

 

آزمایش شماره : 8نرمتنان و خارتنان
-8-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با صدف نرم تنان و شناسایی ردههای مختلف نرم تنان
.2آشنایی با بقایای خارتنان و شناسایی ردههای مختلف آنها

 

آزمایش شماره : 9بندپایان
-9-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با ردههای مختلف بندپایان
.2آشنایی با مورفولوژی میگو

 

آزمایش شماره : 11ماهیان علفخوار
-11-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با شکل ظاهری ماهیان
.2آشنایی با اندامهای داخلی ماهیان
.1آشنایی با ویژگیهای مهم خانوادهی کپورماهیان

 

آزمایش شماره : 11ماهیان گوشتخوار
-11-1اهداف آزمایش
.3تشخیص ماهیان گوشتخوار از روی شکل ظاهری
.2تشخیص ماهیان گوشتخوار بر اساس اندامهای گوارشی
.1آشنایی با ویژگیهای مهم خانوادهی شوریده ماهیان

 

آزمایش شماره : 12مورفولوژی و آناتومی پرندگان
-12-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با شکل ظاهری یا مورفولوژی پرندگان
.2آشنایی با اندامهای داخلی یا آناتومی پرندگان

 

آزمایش شماره : 13تاکسیدرمی
-13-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با تاکسیدرمی Taxidermy
.2آشنایی با جانوران تاکسیدرمی شده موجود در آزمایشگاه به ویژه پرندگان

 

آزمایش شماره : 14وزغها و قورباغهها
-14-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با شکل ظاهری یا مورفولوژی وزغها و قورباغهها
.2آشنایی با اندامهای داخلی یا آناتومی وزغها و قورباغهها
.1آشنایی با شکل گلبولهای قرمز خون، بافت پوششی و بافت ماهیچهای در دوزیستان

 

آزمایش شماره : 15خزندگان
-15-1اهداف آزمایش
.3آشنایی با شکل ظاهری یا مورفولوژی مارمولکها
.2آشنایی با شکل ظاهری یا مورفولوژی لاکپشتها
.1آشنایی با اندامهای داخلی مارمولکها یا لاکپشتها