پاورپوینت”استراتژی هوش بازاریابی و نقش آن در افزایش فروش و مزیت رقابتی شرکت ها”

 

 

هوش بازاریابی 
مفهوم هوش به عنوان قسمتی از اسـتراتژی بازاریـابی بـا افـزایش قـدرت رقـابتی شـرکت وپردازش برنامه های استراتژیک آن، به مفاهیم بازاریابی اضافه شـده اسـت( جـوهری و اسـتفنز،۲۰۰۶). هوش بازاریابی هنری است که سازمانهای مختلف به آن احتیاج دارند. دستیابی بـه هوش بازاریابی تنها با استفاده همزمان از علم و هنر میسر است. هوش نه تنها قابلیت فردی، بلکه قابلیتی سازمانی است که از محیط سازمان کسب می شود. هوش بازاریـابی، آمیختـه ای از سـه مقوله فرد، سازمان و محیط.

 

 


تا کنون تعاریف مختلفی از هوش بازاریابی ارائه شده است؛ ازجملـه آن، تعریـف کـاتلر ازهوش بازاریابی است: اطلاعات هر روزه در مورد تغییرات در محـیط بازاریـابی کـه مـدیران درآماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی کمک می کند (پری پـوراس و همکـاران۲ ،۲۰۰۵) . آقای جافه ( به عنوان کسی که بیشترین فعالیت را در این بحث انجام داده است) هوش بازاریابی را جمع آوری اطلاعات از محیط بیرون و مجموعه فعالیتهای درون شرکت می دانـد (سـانگ وجف ،۲۰۰۹).
به نظر نویسندگان با توجه به مفهومی که در واژه هوش وجود دارد، هـوش بازاریـابی یـک توانایی در فرد یا سازمان است که به مدیران ارشد برای دستیابی به استراتژی، برنامه، هدف و یا حتی چشم انداز سازمان کمک شایانی می کند، در واقع سیستم هـوش بازاریـابی مشـخص مـی کند که چه نوع هوشی مورد نیاز است و آن را از محیط دریافت مـی کنـد و در اختیـار سـازمان قرار می دهد (تان واحمد ،۱۹۹۹).

 

 


در مقالات و کتب مختلف، هوش در سه حوزه مطرح می شود: هوش بازاریابی، هوش رقبا و هوش کسب و کار. باید دقت داشت که هوش بازاریابی چیزی فراتر از هوش رقبا و کسب و کار است؛ اما در بعضی از مطالعات این سه به صورت یک سیکل نشان داده می شود. این بدین معناست که این سه می توانند لازم و ملزوم یکدیگر باشند (رایت ،۲۰۰۶).  بسیاری از اطلاعات هوش رقبا، می تواند در هوش بازاریابی استفاده شود تا به عنوان یـک ورودی بـرای آن، بتـوان یک پروسه پویـای طراحـی بـازار را تـدوین کـرد. بنـابراین هـوش بازاریـابی مـی توانـد شـامل اطلاعات مربوط به محیط کلان، محیط بازار، مشتریان، رقبـا و عملکـرد گذشـته یـک سـازمان درباره آمیخته بازاریابی باشد (بارتلت ، گشال و کاتلر،۲۰۰۱).
هوش بازاریابی را می توان از منابع مختلفی ازجمله مجلات، نشریات بازرگانی، صـحبت بـا مشتریان، تامین کنندگان و توزیع کنندگان، همچنین با صحبت با مدیران دیگر شـرکت ها کسـب کرد (کالف و رایت ،۲۰۰۸).

 

 

 

 

 

فهرست
تاریخچه مطالعه هوش هیجانی جهت عملکردسازمان
نقش هوش هیجانی درتجارت
5توانایی استعداد فردی از منظرگلمن و سالوی
هوش‌ تجاری‌ چیست و چه‌ کاربردی دارد؟
استفاده مدیران ازهوش تجاری
اهمیت هوش تجاری برای سازمان ها
راهکارهای هوش تجاری برای موفقیت سازمان ها
تکنولوژی های هوش تجاری
اهداف هوش تجاری
مولفه های هوش تجاری
ضرورت های استقرار هوش تجاری در سازمان ها
مراحل استقرار هوش تجاری
مبنای کار هوش تجاری و قابلیت های آن
چه نوع کسب و کاري مي تواند از راهکارهای هوش تجاری بهره ببرد؟
چه افرادي در سازمان از پياده سازي راهکار  هوش تجاری بهره خواهند برد؟
عوامل موثر موفقیت پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری-مطالعه موردی پایان نامه
اهمیت و ضرورت پیاده سازی هوش تجاری
نقش هوش تجاری در عملکرد سازمان ها
مطالعه موردی -ارزیابی چشم انداز هوش تجاری در موفقیت مدیریت برند در سازمان ها
مروری بر سیستم هوش تجاری و ضرورت کاربرد آن
عوامل موثر بر هوش تجاری در سازمان ها
ابزارهای هوش تجاری
هوشیاری کارآفرینانه مسیری برای شناسایی فرصت ها
فرصت‌ها و جستجو برای اطلاعات
شکل گیری هوشیاری کارآفرینانه
کاربرد هوش تجاری دراستخراج اطلاعات
کاربرد هوش سازمانی در تحلیل و گزارش گیری
کاربرد هوش تجاری درروش های تحلیلی درسازمان ها
معیارهای سنجش زیر ساخت استقرار هوش تجاری در سازمان
هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی
کلیات هوش تجاری
ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها
فرایند تصمیم گیری مدیران ازمنظر هوش تجاری
اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار
نقش هوشمندی در کسب و کارها
اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان
تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری هوش تجاری
عوامل موثر بر هوش تجاری سازمان
راههای توسعه هوش تجاری جهت رهایی از گزارش دهی سنتی
مزایای سیستم هوش کسب و کار
اجزای اصلی سیستم هوش کسب و کار
هوش راهبردی و لایه های هوشمندی سازمانی
فرایند هوشمند سازی رقابتی
هوش بازاریابی از نیروی فروش و نقش میانی تعهد سازمانی
تفاوت بین هوش رقابتی و هوش بازاریابی چیست؟
تمرکز داده ها
کانون هوش بازاریابی مشتری است.
تمرکز داده های بازاریابی و هوش رقابتی
پیوند هوش ها
یک سیستم هوش بازاریابی
یک سیستم هوش بازاریابی نیازهای مشتری را برآورده می کند
طراحی روندفعلی بازار
نگاه به ارزش های مشتریان
ارزش جامعه
سه مثال از هوش بازاریابی
گزارشات بازار
اطلاعات رقابتی
پایگاه های داخلی داده
هوش تجاری
روش های استفاده از هوش تجاری
سايرتعاريف از هوش تجاری