خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

یکی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتی ﻛﻪ در ﻣﺪیﺮیﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺴیﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤیﺖ اﺳﺖ ﻣﺪیﺮیﺖ ﺗﻌﺎرض درون ﺳﺎزﻣﺎﻧی اﺳﺖ و ﺗﻌﺎرض ﭘﺪیﺪه‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔی ﻓﺮاواﻧی روی اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣیﮔﺬارد، اﺳﺘﻔﺎده صحیح و ﻣﺆﺛﺮ از ﺗﻌﺎرض ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎیی و در ﻧﺘیﺠﻪ اﻓﺰایﺶ رﺿﺎیﺖ ﺷﻐﻠی ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ (زارع، 1388).  لذا به دلیل اهمیت رضایت شغلی و عوامل مؤثر در آن این پژوهش با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی، شیوه های حل تعارض با رضایت شغلی کارکنان انجام می شود. در این فصل ابتدا به پیشینه نظری تحقیق پرداخته می شود که موضوعات عدالت سازمانی، شیوه های حل تعارض و رضایت شغلی کارکنان از دیدگاه دانشمندان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
 

 

 

فهرست مطالب

رضایت شغلی

2-2-4- عدالت سازمانی شیوه های حل تعارض و رضایت شغلی

2-2-2- عدالت سازمانی

2-2-3- شیوه های حل تعارض          

منابع