خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دیدگاه هایی درباره شخصیت و ناتوانی هیجانی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

هر انسان امیزه ای از سه ویژگی نوعی، فرهنگی و فردی را در خود دارد و مجموعه کلیت منحصر به فردی را تشکیل می دهد که مورد توجه و نظر روان شناسی شخصیت است . کلیت مفهوم و به همین لحاظ پیچیدگی آن موجب شده است که واژه شخصیت به شیوه های مختلفی تعریف شود. (آلپورت ،1949، به نقل از مای لی، 1380) . در این باره به گردآوری و ذکر پنجاه تعریف متفاوت پرداخته است. این تفاوتها طبعاً به اصل موضوع شخصیت مربوط نبوده، بلکه به مفهومی ارتباط دارد که از آن ساخته اند. برخی به جنبه های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی شخصیت. برخی به عکس العمل های رفتاری و رفتارهای مشهود، برخی به فرایندهای ناهشیار آدمی و برخی به ارتباط های متقابل افراد با یکدیگر و نقش هایی که در جامعه بازی می-کنند، توجه نموده و شخصیت را بر همان مبنا تعریف کرده اند. 
 

 

 

فهرست مطالب

تعریف شخصیت

دیدگاههایی درباره شخصیت

اصول و مفاهيم نظريه آيزنك

ناتوانی هیجانی

تفاوتهای جنسیتی و آلکسیتیمیا

منابع