خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سبب شناسی اختلال یادگیری با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

برخی از صاحبنظران علت اختلال یادگیری را آسیب مغزی، رشد عصب شناختی نا بهنجار یا نوعی نابهنجاری کارکرد عصب شناختی می دانستند. عوامل عصب شناختی کانون توجه بسیاری از پژوهش ها و یکی از معیارهای موجود در شناسایی اختلال یادگیری است (سیلور، 1999). آسیب عصب شناختی مربوط به اختلال یادگیری ممکن است به اشکال مختلفی رخ دهد. آسیب عصب شناختی ممکن است در هنگام تولد و در شرایطی همچون موقعیت نابهنجار قرار گرفتن جنین به هنگام تولد یا کمبود اکسیژن به وجود آید. بروز عفونت ها نیز می تواند به واسطه ایجاد صدمه های مغزی موجب اختلال یادگیری و آسیب مغزی شود. اگرچه در عمل، آسیب عصب  شناختی را تا حد زیادی مسئول اختلال یادگیری می دانند ولی هنوز شواهد کافی برای آن در دسترس نیست (بندر ، 1998؛ درو و هاردمن ، 2000). 
 

 

 

فهرست مطالب

سبب شناسی اختلال یادگیری

عوامل عصب شناسی

عوامل ژنتیکی

عوامل محیطی

تاخیر در تحول

شیوع اختلال یادگیری ویژه

نظریات پردازش اطلاعات

نظریه اتیکنسون و شفرین

نظریه سطوح پردازش

نظریه رمز دو گانه

مدل پردازش توزیع موازی

مدل پیوندگرایی

پیشینه پژوهش

منابع